Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

DRAGOSTEA LUI HRISTOS

29 octombrie 2020

"„Bărbaţilor, iubiţivă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea, ca s-o sfinţească după ce a curăţit-o prin Botezul cu apă, prin cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbîrcitură s-au altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană.”"

Ef.5:25 „Bărbaţilor, iubiţivă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea, ca s-o sfinţească după ce a curăţit-o prin Botezul cu apă, prin cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbîrcitură s-au altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană.” Ef.3:18-19 „Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea şi adîncimea şi înălţimea, şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Dacă Dumnezeu în planul său de salvare a lumii şi-a concentrat atenţia asupra poporului Israel care a devenit obiectul dragostei lui pe care o asemănă cu dragostea tinereţii, apoi Domnul Isus îşi concentreză dragostea asupra Bisericii pentru care îşi dă viaşa. Domnul Isus, mai întîi îşi dedică tot timpul predicării evangheliei, călătorind din Nord la Sud prin tot ţinutul lui Israel. De nenumărate ori el merge în Iudea şi la Erusalim unde caută să dovedească cu vorba şi cu fapta că el este Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul lumii. Apoi merge la Marea Galileii în Regatul de Nord, în Galelea Neamurilor şi le aduce celor deacolo Vestea Bună a Îndurării lui Dumnezeu. Merge în ţinuturile Tirului şi a Sidonului. Merge În Gadara şi în Cezaria lui Filip. Peste tot vindecă bolnavii, eliberează de sub apăsarea celui rău pe cei chinuiţi de demoni. El este ca un vînător de perle. Toată vremea în căutare. Caută suflete care ar fi în stare să înţeleagă dragostea lui Dumnezeu, să o primeascăşi să o reflecteze. Isus Hristos este dragostea lui Dumnezeu îmbrăcată în trup omenesc care a venit pe pămînt şi a anunţat că se instaurează o nouă împărăţie. Împărăţia lui Dumnezeu bazată pe dragoste. O împărăţie unde vor întra numai oameni înfrumuseţaţi de dragoste, şi unde Împărat va fi Domnul Isus care şi-a căpătat acest drept dîndu-şi viaţa din dragoste pentru oameni. Ce aţi zice dacă vi s-ar propune să trăiţi într-o ţară unde nu sînt criminali, hoţi, violatori, excrocherişti. Unde toţi oamenii se iubesc unii pe alţii şi sînt gata să-şi dea viaţa unul penru altul. Unde împăratul în fiecare zi este gata sî se jertfească pe sine numai să-i fie bine poporului. Utopie! – vei zice. Aşa ceva nu poate fi. Biserica lui Hristos este locul unde oamenii se iubesc reciproc pentru că Salvatorul ei, şi Împăratul ei şi-a dat viaţa pentru ca ea să poată iubi. Acel care a dat dovadă de cea mai profundă şi mai nobilă dragoste este capul Bisericii şi el dictează regulile de conveţuire în Împărăţia sa. Domnul Isus, din veşnicie era alături de Dumnezeu Tatăl, era înconjurat de slavă, mii de îngeri îl slugeau, totul şi toţi erau sub controlul lui. Şi numai dragostea de oameni îl face să părăsească totul şi să vină aici pe pămînt unde se face mai sărac decît păsările cerului care au cuiburi şi de cît vulpile care au vizuine. El nu avea nici căpătîi. Împărtăşirea dragostei lui, nu s-a terminat odată cu răstignirea şi moartea de pe Golgota. După înălţarea la cer şi aşezarea pe scaunul de domnie la dreapta lui Dumnezeu, dragostea lui pentru Biserică numai a sporit. El cu multă grijă pregăteşte locul unde v-a fi Biserica Sfîntă. Înzestrează Biserica cu darurile sfinte acoperind-o cu grijă şi dragoste. Legătura prin intermediul Duhului Sfînt dovedeşte fiecărui membru al Bisericii dragostea nemărginită a lui Isus cel înviat şi nu se întrerupe nici pentru o clipă. Biserica avînd acest mare privelegiu poate prin rugăciunea făcută în Duhul Sfînt să apeleze la mijlocirea Domnului Isus şi la autoritatea lui Dumnezeu care îi vine în ajutor. Domnul Isus spunea: „Şi iată că eu sînt cu voi pînă la sfîrşitul veacului.” Numai cel care iubeşte poate da astfel de promisiuni. Pentru veşnicie Domnul Isus îi pregăteşte o cunună împărătească din aur curat care va dovedi statutul de mireasă a Mielului şi care îi va da dreptul la partea cuvenită a slavei lui Dumnezeu. Această cunună îi va da dreptul să se afle alături de Dumnezeu în slava şi cinstea pe care îi o va acorda Dumnezeu. Aceasta este dragostea Domnului Isus faţă de Biserica pentru care şi-a dat viaţa.