Versetul zilei

V-AM ÎNVĂȚAT ÎNAINTE DE TOATE, AȘA CUM AM PRIMIT ȘI EU. CĂ HRISTOS A MURIT PENTRU PĂCATELE NOASTRE, DUPĂ SCRIPTURI. CĂ A FOST ÎNGROPAT ȘI A ÎNVIAT A TREIA ZI, DUPĂ SCRIPTURI..

1 CORINTENI 15:3-4.

Toate lecțiile postate

6 decembrie 2020

BOALA LUI ASA

"În al treizeci și nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încît avea mari dureri. Chiar în timpul boalei sale n-a căutat pe Domnul ci a întrebat pe doftori."

2 Cronici 16:12/

2 Cronici 16:12f. ...chiar în timpul boalei lui, el (Asa) n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Să vedem în ce consta problema și dece a fost mustrat Asa de Dumnezeu? Au existat un șir de experiențe în istoria care ținea de trecutul apropiat de viața acestui om, cît și de însăși viața lui, care ar fi trebuit să-i slujească ca învățătură, dar nu i-au slujit.

Continuă
6 noiembrie 2020

DARURILE DUHOVNICEȘTI

"URMĂRIȚI DRAGOSTEA. ÎMBLAȚI ȘI DUPĂ DARURILE DUHOVNICEȘTI, DAR MAI ALES SĂ PROOROCIȚI."

1 CORINTENI 14:1.

Domnul Isus spunea ucenicilor, că ei vor întîlni prooroci pe care v-a trebui sî-i identifice. El le spunea că îi veţi cunoaşte după roadele lor. Dumnezeu foloseşte minunile sau lucrurile supranaturale în momentele cruciale cu un scop anumit. Să ne amintim istoria lui Avraam. Acest om a fost ales de Dumnezeu pentru a sta la începutul unui popor. Noi nu cunoaştem în detalii modul în care Dumnezeu la chemat, dar ştim că el a părăsit oraşul Ur din Mesopotamia şi a venit să locuească ca străin şi călător în Canaan. Se pare că Avraam a crezut pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu a promis ceva acestui om sau i s-a descoperit lui în aşa mod că Avraam la crezut. Dar noi descoperim că întro zi Aveaam este plin de îndoeli. Nu mai este acel Avraam care a lăsat totul şi a mers aproximativ o mie de chilometri cu turmele pînă a venit în Canaan. El îl întreabă pe Dumnezeu:„ Doamne, Dumnezeule! Prin ce voi cunoaşte că voi stăpîni ţara?”

Continuă
2 noiembrie 2020

NĂDEJDEA

"„Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mîngîere veşnică şi o bună nădejde să vă mîngîe inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvînt bun” „Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi.”"

2 TESALONICENI 2:16.

Să examinăm nădejdea din punctul de vedere al Bibliei şi în lumina cuvîntului lui Dumnezeu. Nădejdea vie, ca dar al lui Dumnezeu, este dată oamenilor cu un scop anumit şi pentru împrejurări deosebite.

Continuă
30 octombrie 2020

TAINA BISERICII

"Ef. 5:25-32 “Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica, şi sa dat pe sine pentru ea 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin cuvînt, 27. ca să înfăţişeze înaintea lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană. 28. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile"

EFESENI 5:25-26.

Apostolul Pavel cînd a scris această epistolă adresată bisericii din oraşul Efes, a avut un scop anumit, şi anume să arate: - Unitatea dintre Hristos şi Biserică, - Legăturile care fac ca această unitate să devină desăvîrşită. - Şi să arăte care este poziţia Bisericii în acest tandem.

De pildă, el scrie: - “Este un singur trup şi un singur Duh. Este un singur Domn, o singură credinţă şi un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.”

Cît de mare şi cît de trainică este unitatea dintre Hristos şi Biserică? 5:30 “Noi sîntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea lui şi os din oasele Lui.” La această afirmaţie aş vrea să mă opresc puţin. 1:4 “În El (Hristos) Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeerea lumii. Rom. 6:8. “Acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El.” <br /> 2:6. “El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti în Hristos Isus.” 1:3. “Ne-a binecuvîntat cu tot felul de binecuvîntări duhovniceşti în locurile cereşti.”

Continuă
30 octombrie 2020

JUDECATA CEZARULUI

""Numai Duhul Sfînt mă înştiinţiază din cetate în cetate că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri.""

FAPTELE APOSTOLILOR 20:23.

La momentul în care apostolul Pavel a apelat la dreptul pe care îl avea ca şi cetăţean roman, se formase o situaţie destul de gravă. Pe deoparte erau romanii care voiau să-l lege, să-l ducă în cetăţuie, unde aveau de gînd să-l supună unui interogatoriu bătîndu-l cu biciul. Pe de altă parte, erau iudeii care îl învinuiau de "profanare" a Templului, şi din pricina aceasta căutau să-l omoare. Ei cereau cu insistenţă ca romanii să-l dea pe mîinile lor. Preoţii şi mai marii Iudeilor au aţîţat norodul şi puneau la cale să-l omoare pe Pavel cu pietre.

Continuă
29 octombrie 2020

DRAGOSTEA LUI HRISTOS

"„Bărbaţilor, iubiţivă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea, ca s-o sfinţească după ce a curăţit-o prin Botezul cu apă, prin cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbîrcitură s-au altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană.”"

EFESENI 5:25.

Ef.5:25 „Bărbaţilor, iubiţivă nevestele cum a iubit Hristos Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea, ca s-o sfinţească după ce a curăţit-o prin Botezul cu apă, prin cuvînt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără sbîrcitură s-au altceva de felul acesta, ci sfîntă şi fără prihană.” Ef.3:18-19 „Să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea şi adîncimea şi înălţimea, şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Continuă
27 octombrie 2020

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

"„Fiind-că atît de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”"

EVANGHELIA LUI IOAN 3:16.

Dacă ar fi să ne închipuim că credinţa este temelia unei case, nădejdea – pereţii, apoi dragostea este arhitectura şi desig-nul casei. Dragostea sînt elementele care dau frumuseţea finisării după care nu mai este nevoie să se mai adaoge ceva. Dragostea este cununa şi mîndria casei. Privind la o casă nu întotdeauna poţi aprecia cît de tare este temelia şi cît de rezistenţi sînt pereţii, dar frumuseţea şi nobleţea casei este văzută şi apreciată de toţi. Chiar şi cel mai mare profan în construcţie va adora o casă care se evidenţiază prin frumuseţea sa din rîndul celorlalte. Tot aşa este şi cu omul care este împodobit cu dragoste. El este on om frumos care atrage privirea altora prin ceea ce se vede în el. Biblia vorbeşte despre cîtevai feluri de dragoste şi noi la rîndul nostru v-om vorbi despre ele în acest comentariu.

Continuă
27 octombrie 2020

CINE SÎNT EU

"„Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Căci el ştie din ce sîntem făcuţi. Îşi aduce aminte că sîntem ţărînă.”"

PSALMUL 103

În cadrul familiei, fiecare membru al ei este un individ aparte, cu trăsăturile şi retrăirile sale particulare, dar în acelaş timp fiecare se simte şi se identifică cu familia din care face parte. Noi ca şi oameni în această lume sîntem „suflete vii,” indivizi independenţi, avînd caracterul, obiceiurile, simţămintele noastre individuale care nu se repetă mai mult în nimeni. În acelaş timp, noi sîntem parte a omenirii, reprezentanţi ai rasei umane, şi membri ai familiei lui Dumnezeu, avînd ca succesori pe toţi acei care au fost înainte de noi, începînd de la Adam. În această mare familie nimeni nu este abandonat, uitat ori părăsit.

Continuă
23 octombrie 2020

COPIII CARE NU MERG PE URMELE TAȚILOR

"FIII LUI SAMUEL N-AU CĂLCAT PE URMELE LUI, CI SE DĂDEAU LA LĂCOMIE, LUAU MITĂ ȘI CĂLCAU DREPTATEA."

1 SAMUEL 8:3.

De multe ori urmăresc un lucru care mă face să-mi pun una și aceiaș întrebare. Cine se face vinovat? Dece un tată care este un om al lui Dumnezeu pus în slujire, are fii, care ori sînt cu totul în lume, ori sînt o rușine pentru tatăl lor. Dece un tată care îi învață pe alții cum să-și crească copiii, falimentează la acest capitol? Este aceasta un handicap comis de părinte în educația fiilor? Ori este un atac demonic împotriva slujitorilor pentru ai compromite, ai slăbi în lucrare, ori pentru a le știrbi autoritatea și a le tăia aripile credinței?

Continuă
23 octombrie 2020

CĂCI EU ÎL CUNOSC

"”Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină Calea Domnului, făcînd ce este bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit.”"

GENESA 18:19.

Zece porunci ale familiei cu copii mici.

Continuă
21 octombrie 2020

CREDINȚA FALSĂ

"1T.4:1 „Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credinţă ca să se alipească de duhurile înşelătoare şi de învăţătura dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni.”"

1 TIMOTEI 4:1.

Aţi văzut vre-o dată un obiect din fer stricat complet de rugină? Ceva care la vremea lui a fost de mare folos. De pildă, o corabie care nu mai pluteşte pe apele mării, ci de ani de zile este aruncată de valuri pe ţărm, sau un cazan uzat de la o termocentrală aruncat la fier uzat. Cînd corabia se afla pe stapele, nou-nouţă, vopsită pe dinafară şi pe dinăuntru, gata să fie lansată pe apele mării, metalul din care ea o fost sudată era de cel mai mare preţ şi de cea mai bună calitate. Cei care au construit corabia, fie cu destinaţie militară, fie cu destinaţie comercială au ştiut că ea va face faţă cerinţelor scopului. Dar cu anii, protecţia metalului s-a uzat şi apa sărată a măriia a „mîncat” fierul pînă au apărut fisuri. Aşa metalul cîndvai bun a devenit metal care nu mai poate fi folosit.

Continuă
21 octombrie 2020

CE SECERĂM NOI ÎN URMA CREDINȚEI

"ȘI CREDINȚA ESTE O ÎNCREDERE NECLINTITĂ ÎN LUCRURILE NĂDĂJDUITE. O PUTERNICĂ ÎNCRDINȚARE DESPRE LUCRURILE CARE NU SE VĂD."

EPISTOLA CĂTRE EVREI

„Căci mie nu-mi este ruşine de Evanghelia lui Hristos. Fiind-că ea este puterea lui Dumnezu pentru mîntuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prun credinţă.”

Continuă
21 octombrie 2020

CASA ZIDITĂ PE STÎNCĂ

"Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele şi le face. Se aseamănă cu un om care, cînd a zidit o casă a săpat adînc înainte, şi a aşezat temelia pe stîncă. A venit o vărsare de ape şi s-a năpustit şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine pentru că era zidită pe stîncă.”"

EVANGHELIA LUI LUCA 6:47-48.

Omul lui Dumnezeu, Moise, care a devenit căpetenia unui întreg popor, şi care a văzut mîna şi puterea lui Dumnezeu în modul cel mai evident, după patruzeci de ani de viaţă cu Dumnezeu spune: Voi vesti Numele Lui pentru că el este Stînca. După cum o stîncă rămîne neclintită, aşa a fost neclintit Dumnezeu în hotărîrea sa de a aduce pe Israel în Canaan. Şi tot aşa, ca o stîncă el a fost tare pentru Moise. Cu Numele lui Dumnezeu ei au părăsit Egiptul, au trecut prin mare ca pe uscat, au mîncat mană din cer, au băut apă din stîncă, au biruit popoare, au supraveţuit între şerpii veninoşi. Numai credinţa şi credincioşia l-au făcut pe Moise să ajungă la hotarele Canaanului. Numai simţindu-l pe Dumnezeu tare ca o stîncă, Moise are curajul să adune tot poporul, şi în faţa lui să cînte ultima cîntare a duhului lui, prin care să-şi exprime toată încrederea în credincioşia lui Dumnezeu şi în tăria cuvăntului lui.

Continuă
20 octombrie 2020

BOTEZUL CU DUHUL SFÎNT

"CĂCI FĂGĂDUINȚA ACEASTA ESTE PENTRU VOI, PENTRU COPIII VOȘTRI, ȘI PENTRU TOȚI CEI CE SÎNT DEPARTE ACUM, ÎN ORICÎT DE MARE NUMĂR ÎI V-A CHEMA DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU."

FAPTELE APOSTOLILOR 2:39.

F.A. 2:1-11. 1. „În ziua Cincizecimii erau toţi împreună în acelaş loc. 2. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a împlut toată casa unde şedeau ei. 3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. 4. Şi toţi s-au împlut de Duhul Sfînt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. 5. Şi se aflau atunci în Erusalim Iudei, oameni cucernici (temători de Dumnezeu) din toate neamurile care sînt sub cer. 6. Cînd s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.(dialectul său) 7. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: Toţi aceştea care vorbesc, nu sînt Galilieni? 8. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? 11. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu! 12. Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă, şi ziceau unii către alţii: Ce vrea să zică aceasta?

Continuă
20 octombrie 2020

NAȘTEREA DIN NOU

"1 COR. 15:50. CE SPUN EU, FRAȚILOR, ESTE CĂ NU POATE CARNEA ȘI SÎNGELE SĂ MOȘTENEASCĂ ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU, ȘI CĂ PUTREZIREA NU POATE MOȘTENI NEPUTREZIREA."

1 CORINTENI

Una dintre cele mai controversate învaţaturi biblice dea lungul viacurilor a fost și ramîne învaţatura despre naşterea din nou, despre care Domnul Isus a discutat cu Nicodim si este scrisă în evanghelia lui Ioan 3:1 pina la 3:12. Conceperea acestei învaţaturi difera de la confesie la confesie, de la grupare la grupare în cadrul aceias confesii şi de la om la om în cadrul aceleaş grupări. Decea sa ajuns ca una din invaţăturile de bază să fie atît de greu înteleasă si încă mai greu de practicat? De la bun început este necesar să constatăm în baza versetului 12 că trebue să discutăm despre o categorie de lucruri ceresti pe care nu le poţi înţeleje cu o minte firească fără ajutorul Duhului Sfînt. Să vedem mai întîi care a fost miezul şi ţinta discuţiei între Hristos si Nicodim.

Continuă
19 octombrie 2020

NAȘTEREA DIN DUH

"IOAN 3:3. Drept răspuns Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu."

EVANCHELIA LUI IOAN.

După patruzeci de ani de călătorie prin pustiu, Israeliţii au ajuns la hotarul Canaanului. Cu greu dar au ajuns. O călătorie ce trebuea să se termine în douăzeci de zile a ţinut patruzeci de ani. Dacă un creştin după botezul în apă rămîne fără înaintare spirituală, riscă să nu între în Împărăţia lui Dumnezeu. Să fii la număr în biserică- nuţ-i adaogă multe şanse de a întra în Împărăţia lui Dumnezeu. Poţi veni la orele de închinare zece ani şi să fii în afara Împărăţiei lui Dumnezeu. Poţi fi în lista bisercii toată viaţa şi să nu fii în Împărăţia lui Dumnezeu. Poţi fi prooroc, să scoţi draci ori să faci minuni şi să nu te ştie Dumnezeu. Este o tragedie să te crezi întrat în Împărăţie pe cînd în realitate eşti afară.

Continuă
19 octombrie 2020

BOTEZUL ÎN APĂ

"MARCU 16:16. CINE VA CREDE ȘI SE VA BOTEZA, VA FI MÎNTUIT. IAR CINE NU VA CREDE, VA FI OSÎNDIT."

EVANGHELIA LUI MARCU

Botezul lui Ioan era o parte componentă a pocăinţei. Ioan avea destulă autoritate din partea lui Dumnezeu pentru a întroduce în Israel acest botez, şi avea credibilitatea necesară pentruca să nu rămînă numai „glasul celui ce strigă în pustie.”

Continuă
19 octombrie 2020

CREDINȚA

"Ev.11:1 „Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”"

EPISTOLA CĂTRE EVREI

Ceea ce ne face pe noi să avem o deplină încredere în lucrurile nevăzute, adică că Dumnezeu pregăteşte un cer nou şi un pămînt nou pentru poporul său, că Dumnezeu va judeca lumea după dreptate şi va răsplăti pe fiecare după faptele lui, că neprihănirea se capătă numai prin credinţă, că avem păcatele ertate şi spălate prin sîngele lui Isus Hristos, că există în cer o carte unde avem numele scrise şi aceasta este cartea Mielului, este cuvîntul lui Dumnezeu care vorbeşte despre ele.

Continuă